Thursday, 11 August 2011

vadhu pahije

Var - 5.10 inch, Gora Varn, Sadapatal Bandha, Shikshan - Diploma in Jurnalism, Nokari - DTP Operator (Graphics), Yearly - 50,000-1,00,000, Hindu Maratha (Kokan)

Vadhu Apeksha - Minimum 10th Passed, Nokari Karat Nasalyas Konatahi Kelela Ekhada Courses